Uzlaştırmacı İletişim Bilgileri
 

 

DEMOKRATİK YÖNETİŞİM NEDİR?

Demokratik yönetişim, insani kalkınma için belirleyicidir: kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmelerinde önemli bir rol oynar. Demokratik yönetişim, vatandaşların ve diğer ilgili grupların beklentilerini ifade etmede, haklarını kullanmada, yükümlüklerini yerine getirmede ve farklılıklarını uzlaştırmada yararlandıkları mekanizmalar, süreçler ve kurumları içermektedir. Demokratik yönetişimin temel ilkeleri, kapsayıcı katılımcılık, beklentilere yanıt verebilme, şeffaflık ve hesapverebilirlik ve güçlendirmedir.

UNDP, DEMOKRATİK YÖNETİŞİM ALANINDA EN BÜYÜK TEKNİK İŞBİRLİĞİ SAĞLAYAN KURULUŞLARDAN BİRİDİR

Toplam harcamaları bakımından UNDP küresel olarak demokratik yönetişim alanında en büyük teknik işbirliği sağlayan kuruluşlardan birisidir. UNDP, ülkelere, yönetişim yapılarını evrensel olarak kabul gören insan hakları çerçevesine oturtmalarını sağlayarak herkes için insani kalkınmayı teşvik etmeye yardımcı olur ve çok açık bir şekilde kapsayıcı katılımcılık ve hesapverebilirliğe eğilir. UNDP, öncelikle, bir toplumu şekillendiren kararlara, kurallara ve kurumlara katılmanın temel bir insan hakkı ve insani kalkınmanın bir parçası olduğuna inanır. Dahası, daha kapsayıcı yönetişim daha etkin olabilir. Katılımcı yönetişim daha hakkaniyetçi olabilir ve bireylerin, kendi ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını istemelerini sağlayacak şekilde güçlendirerek ya da toplumdaki kırılgan grupların da yararlanacağı hayati kalkınma konuları hakkında bilgiyi yaygın olarak duyurarak değerlere dayalı bir kalkınma döngüsünü tetikleyebilir. Sürdürülebilir yoksullukla mücadele, yoksulların, ekonomik iyileşmeleri kadar siyasi süreçte kendilerini ifade etmelerine de dayanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, insani kalkınmanın mümkün olması insanların kapsayıcı katılımı ve kendileri için olan demokratik nitelikte bir yönetişimi gerektirmektedir. UNDP Stratejik Planı (2008-2011), açık bir ifade ile demokratik yönetişime katkı veren kapsayıcı katılımcılığı teşvik etme, yerel düzeyde yönetişimi güçlendirme konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmekte dahil ihtiyaçlara yanıt veren ve hesapverebilir yönetişim kurumlarının güçlendirilmesi ve insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarındaki demokratik yönetişim pratiklerini hayata geçirmede ulusal ortakları güçlendirme gibi kurumsal önceliklerin çerçevesini sağlamaktadır.

TÜRKİYE’ DE DEMOKRATİK YÖNETİŞİM ALANINDAKİ TEKNİK İŞBİRLİĞİ

Türkiye’de, son yıllarda AB ile ilgili hedefleriyle uyumlu olarak ülkenin kalkınma ve reform gündemindeki değişen öncelikleriyle şekillenen yapısal reformlarla birlikte yönetişim yapılarında değişimler olmaktadır. İddialı kalkınma gündeminin bir parçası olarak, Türkiye yerelleşme, kamu yönetimi reformu ve sivil katılımla ilgili reformları hayata geçirmeye odaklanmıştır.

Ulusal paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda UNDP, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki temel kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesiyle demokratik yönetişim hedeflerini desteklemektedir. Hesapverebilirliğin ve ihtiyaçlara yanıt verebilen kurumların güçlendirilmesi, insani kalkınma için demokratik yönetişimin önemli bir unsurudur. UNDP, oluşturulan istişare platformları ve mekanizmalarıyla yasa yapmada, hizmet sunumunda ve karar verme süreçlerinde sivil katılımın ve gözetimin güçlendirilmesi konusunda teknik destek vermektedir. Bu çabalar, UNDP’nin yerel yönetim refrom programını destekleme, yerelleşme, e-yönetişim ile ulusal insan hakları sistemlerinin güçlendirilmesi alanındaki işbirliklerini destekler niteliktedir. Kurumsal yönetim yapısına yönelik politika önerileri ve ceza hukuku alanında uzlaştırma kurumunun geliştirilmesiyle yargı sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve böylece adalete erişimin güçlendirilmesi de UNDP’nin hükümet ile yaptığı işbirliği içerisinde öncelikli alanlardandır.

UNDP ayrıca kırılgan gruplara yönelik politika geliştirme konusunda da hükümete destek vermektedir; örneğin, yerinden olmuş kişilere kalıcı çözümler bulunması gibi. Benzer şekilde, kadınların güçlendirilmesi UNDP inisiyatiflerinin odağındadır. Toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm kalkınma programlarına ve uygulamalarına yaygınlaştırılması demokratik yönetişim alanındaki teknik yardım için önceliktir. Ortak payda niteliğindeki bu çabanın yanısıra, kadın adayların ve aktivistlerin yerel siyaset ve karar verme süreçlerine katılımına yönelik çalışmalar hem UNDP hem de diğer BM kuruluşları tarafından kadının güçlendirilmesi alanında yürütülen inisiyatifleri desteklemede önemli bir faaliyet alanıdır.


Son Güncelleme 28 Haziran 2009 01:31